If mom were to decide what my name was, she said she would have made it something simple like A or B. Dad didn’t want any of it. Instead, he gave me a proper name. A long one at that.

Alex, meaning “defender of mankind.”

Andrea, meaning brave.

Pauleen, meaning small.

Alex Andrea Pauleen. A small, brave defender of mankind.

I still haven’t forgotten dad’s reason why he wanted to name me Alex, and that is because he wanted to name me from Alexander Volkov, a famous cosmonaut who was very active in the 1990s. …


Para sa huling dyornal sa HUM4, ang tekstong ibinigay sa amin ay ang “Bagay Tayo” ni Jerry Gracio. Ito’y isang CNF na akda tungkol sa pagmamahalan ni Jerry at ng kanyang asawang si Raymond Reña o si “Pitbull”. Bagama’t nabasa ko na ito noong Abril, kinailangan ko itong basahin ulit para sa dyornal na ito.

Ang paglalahad ni Jerry Gracio sa Bagay Tayo ay parang mga piesa ng isang puzzle dahil sa paraan niya ng pagbabago mula sa isang kwento papunta sa isa. Swak na swak ang pagsisimula at pagtatapos niya ng kanyang mga istorya, katulad ng ginawa niya sa…


Noong mga nakaraang linggo, pinabasa sa amin ang isang parte ng libro ni Bob Ong na “Stainless Longganisa”, pati ang “I Do or I Die” ni RJ Ledesma. Bagama’t pareho itong mga akda na kumakausap sa kanilang mambabasa, mas marami pa rin ang pagkakaiba kaysa pagkakatulad.

Una: Paksa

Ang pinakamakikitang pagkakaiba sa dalawa ay ang paksang kanilang tinalakay. Kay Ledesma, tinalakay niya ang usapang kasal, habang si Ong naman ay tinalakay ang buhay, pagiging tao, ang internet at kung ano-ano pang mga bagay na may kaugnayan sa mga ito, kahit na sobrang layo na ang pinag-uusapan sa tingin natin.

Pangalawa: Istruktura

Ito rin ay…


Wilfredo Pascual’s “Animalia” is a retelling of the small tidbits in his life told through the lens of something familiar yet distant: animals. Divided into eight sections, it is a reflective piece since his childhood up to his older self about animals in strange situations, the thoughts (and soon after, experiments) of humans regarding animals, and how both are two sides of the same coin.

The piece is a first person POV, as well as a subjective look on how he has perceived animals throughout his life, and it differs from section to section. From afar, a lot of the…


Ngayong mga nagdaang araw, nahahanap ko ang aking sarili na tumatambay sa balkonahe sa labas ng aking munting kwarto. Mga Marso noon nang nagsimulang umabot ang pagiging plantita ng aking nanay mula sa aming halamanan sa unang palapag (ng aming bahay) papunta sa aming terasa, kaya ang dating walang kalaman-laman na balkonahe ay naging isang munting hardin na binibisita ng aking ina araw-araw upang diligan. Sari-sari ang mga halaman dito: may mga kalachuchi, bellflower, pothos, silver queen, at iba pang mga halaman na hindi ko na mapangalanan. …


Simula noong bata pa man ako ay hilig ko na ang pagkuha ng litrato. Dahil parati akong nakakulong sa bahay noon, kakaunti lamang ang nagiging “subject” ko. Minsan, mga bisita, mga orkid, o mga upuan. Pero kadalasan, ang aking “subject” ay ang mga aso namin na sina Ruper at Rupert.

Isang araw, lumabas ako sa aming hardin. Nakita ko silang dalawa na may ginagawang bago — mga aksyong hindi ko pa nakikita sa aking buong pagkabata.

Snap.

Paglalarong may kababalaghan.

Click.

Nakapatong si Ruper kay Rupert.

Save.

Kay ate Lorraine ko lang nalaman na di pala kanais-nais ang paglalaro nila.


The meaning of a fulfilling life differs from person to person. Some might say that a fulfilling life is being connected to the world at large, be it through large feats like going to the moon or simply helping others. Others would say that simply being successful and financially stable counts as a fulfilling life as well. Nonetheless, there really isn’t an absolute formula on how a person would feel fulfilled, and there are absolute possibilities on how to achieve happiness.

Even so, why do we still feel inclined to live the way we are told to live? What do…


A head with two pairs of eyes, a set of eyebrows, lips, a nose, and two ears on the side of the head. Long haired, short haired, bald. A torso with a chest, as well as a chamber to store and digest food. Four limbs: two on the upper part of the body, two on the lower part. Five fingers on each hand, five toes on each foot. Different skin colors, different eye colors, different moles on different parts of the body. Besides that, there are several organs and systems in the body itself. May or may not have every…


Ang pagpatak ng likido mula sa mga mata, ang pag-iyak, ang pagluha. Bakit ba lumuluha ang tao?

Maraming ibig sabihin ang pagluha. Minsan, lumuluha ang tao kapag siya’y natutuwa (sa Ingles, tears of joy), pero kadalasan ito’y nangyayari kapag siya’y nalulungkot, kapag siya’y nagdalamhati, o kapag siya’y galit. Sa tula ni Amado V. Hernandez na “Kung Tuyo na ang Luha Mo, Aking Bayan”, ang pagluha ay dahil sa kombinasyon ng maraming negatibong emosyon na nanggagaling sa walang katapusang laban ng Pilipinas sa maraming bagay: mula sa pakikipaglaban sa kolonisasyon, hanggang sa pakikipaglaban sa sarili nitong mamamayan.

Sa unang tingin, mabilis…


Mayroong mga sitwasyon ang mga taong hindi nila maiiwasan, at may iba’t ibang rason kung bakit. Hindi nila ito maiwasan dahil ito’y kaakibat ng kanilang gawain at responsibilidad bilang isang kasapi ng lipunan, habang ang iba naman ay natulak sa ganitong mga sitwasyon dahil ito ang inaasahan mula sa kanila.

Sa tula ni Carlos M. Piocos III na “Mga Pangkaraniwang Lungkot” mula sa kanyang aklat na “Corpus”, Ang unang mapapansin sa tula ay nakabalangkas itong parang isang liham, na dinidiin ang mga pangkaraniwang panimula at pangwakas ng isang liham. Ang tula mismo ay nakasulat sa malayang taludturan na may walong…

Alex Dela Cruz (alix)

gradually breaking this shell of melancholy | perhaps i’m tired

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store